CONVOCAT EL VUITÈ CONCURS DE CONTES “CASTELL DE LA TOSSA”

L’Ajuntament de Montbui organitza el 8è Concurs de Contes “Castell de La Tossa”. Aquest concurs literari estableix diferents categories: infantil (de 6 a 13 anys), juvenil (de 14 a 18) i la categoria general (majors de 18 anys). Podran participar totes aquelles obres de tema lliure, escrites en català o castellà. Han de ser inèdites, i cada concursant podrà presentar fins a dos originals.
El conte es presentarà per quadriplicat, en paper, còpia en CD i amb lletra Arial 12 a doble espai espai i amb un màxim de cinc pàgines. Es farà constar un títol, un pseudònim i la categoria a la qual es presenta el relat. En un sobre apart, amb el títol del conte i la categoria escrita a fora, s’hi faran constar les dades personals: nom, cognoms, fotocòpia del DNI o document similar d’identificació, adreça, població, telèfon i correu electrònic.
L’Ajuntament de Montbui es reserva el dret de publicar per qualsevol mitjà els contes que opten al concurs, així com els premiats, respectant sempre l’autoria del relat. Els guanyadors cediran els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre per la difusió i la reproducció de la seva obra.
Els premis seran: per al guanyador infantil un lot de llibres; a la categoria juvenil un primer premi de 150 euros i un segon de 100 euros; i a la categoria general un primer premi de 200 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer de 100 euros.

Les obres s’han d’adreçar a “Concurs de Contes Castell de La Tossa”, Ajuntament de Santa Margarida de Montbui (Dept. Cultura), Carretera de Valls, 57, 08710, Montbui. El termini de presentació d’originals finalitza el dia 10 d’abril. Els guanyadors es comprometen a recollir el premi, o bé a delegar en algú. La composició del jurat es donarà a conèixer durant la celebració del lliurament dels premis, que es farà el divendres 21 d’abril. La participació en aquest concurs, que es lliurarà coincidint amb Sant Jordi, suposa l’acceptació d’aquestes bases.